Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Kalikasthan, Dillibazar, Kathmandu.

पर्यटकहरुलाई नेपाल आगमनका लागि भिषा सिफारिस सम्बन्धमा