Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Kalikasthan, Dillibazar, Kathmandu.

अध्यागमन विभागको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (वैसाख - असार) को सुचनाको हक सम्बन्धी स्वतः प्रकाशन प्रतिवेदन