Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Department of Immigration

Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Department of Immigration

Kalikasthan, Kathmandu.

Contact no.
+977-01-4529659

Email
info@immigration.gov.np

Address
Kalikasthan, Kathmandu.

Office Hours : 10:00 AM - 5:00 PM

Notice Regarding Online Visa Application

अध्यागमन विभागबाट वितरण हुने पर्यटक, गैर पर्यटक, व्यवसायिक, गैर आवासीय नेपाली भिसा लगायतका अन्य भिसा प्राप्त गर्न चाहने विदेशी नागरीकहरुले भिसा Extension/Conversion सम्बन्धि सेवा प्राप्त गर्न उल्लेखित प्रक्रिया पुर्याइ आवेदन गर्नहुन अनुरोध छ ।


Last Updated : 2023-05-29 16:30:36 16:30:36
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter